مجله عروس آريايي

 
مجله عروس آرماني پس از مطالعه مقدماتي اوليه و نهايتا مبدل شدن به پروژه اي قابل اجرا در مرحله کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – معاونت مطبوعاتي مي باشد.