استراتژي و ماموريت

مأموريت کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي چيست؟


مأموريت کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي انتقال بهينه پيام فروشندگان به مشتريان و بالعکس است، به‌‌گونه‌اي که بر منفعت طرفين بيفزايد. شعار کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي، «شمارا معروف مي کنيم» مي‌باشد.

[کانون آگهي و تبليغات پيام آريايي عضوي از خانواده بزرگ «گروه رسانه‌اي آريا» Arya Media Group بوده و از حمايت اين مجموعه عظيم بهره مي‌گيرد.]